About and Legal

Adresses

Office

Incomind s. r. o.
MyHive Office
Lomnického 1705/9, Prague 4, 140 00, Czech Republic

Billing information

IČ: 08701113
DIČ: CZ08701113

Incomind s. r. o.
Lázeňská 396, 252 42 Jesenice

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Definice

Incomind se rozumí obchodní společnost Incomind s.r.o., IČO 08701113, se sídlem Lázeňská 396, 25242 Jesenice. Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, se kterou Incomind uzavřela jakoukoliv smlouvu odkazující na tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) nebo která si objednala služby od Incomind nebo které Incomind služby dodává na základě nabídky odkazující na tyto VOP. Službou je realizace výzkumu trhu, případně poskytnutí dalších služeb specifikovaných v objednávce klienta, ve smlouvě a/nebo ve vzájemné komunikaci. Jednotlivou smlouvou se myslí jakákoli smlouva mezi Incomind a klientem uzavřená za účelem poskytnutí Služby bez ohledu na to, zda byla uzavřená ústně, písemně nebo konkludentně. Dílem je závěrečná zpráva/ analýza, která je výsledkem poskytnutí Služby, popř. jiný výstup specifikovaný ve smlouvě, objednávce či vzájemné komunikaci.

2. Platnost

Těmito VOP se řídí veškeré smluvní vztahy mezi Incomind a klientem, pokud smlouva, objednávka nebo vzájemná komunikace stran týkající se realizace projektu výzkumu trhu na tyto VOP odkazuje. Souhlas klienta s nabídkou nebo návrhem projektu, který odkazuje na tyto VOP, se bude vykládat jako jeho souhlas s úplným obsahem těchto VOP.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Cena za poskytnutí Služby bude dohodnuta v Jednotlivých smlouvách. Pokud se strany nedohodly v Jednotlivé smlouvě jinak, Incomind vystaví fakturu po ukončení poskytovaní Služby a odevzdaní Díla klientovi. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení. Pokud se klient dostane do prodlení s jakoukoliv platbou, je povinen zaplatit Incomind úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné sumy za každý započatý den prodlení.

3.2 Incomind je oprávněna upravit dodatečně cenu za poskytnutí Služeb tak, že je oprávněna ji (i) zvýšit jedenkrát za kalendářní rok o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok, zjištěnou z údajů ČSÚ a vyjádřenou indexem spotřebitelských cen, s platností a účinností od 1.1. následujícího roku; (ii) zvýšit, pokud dojde k výše uvedenému pohybu cen o více než 3 % od uzavření Jednotlivé smlouvy nebo od navýšení ceny dle tohoto odstavce, přičemž podkladem pro změnu ceny je index spotřebitelských cen publikovaný ČSÚ. Zvýšení ceny může Incomind provést, pokud jej oznámí a doloží klientovi alespoň jeden kalendářní měsíc předem.

3.3 Cena za poskytnutí Služeb je stanovena dle devizového kurzu české měny ke dni uzavření Jednotlivé smlouvy. Dojde- li ke změně devizového kurzu české měny, je Incomind oprávněna upravit dodatečně cenu za poskytnutí Služeb tak, aby cena odpovídala změně devizového kurzu české měny. Zvýšení ceny může Incomind provést, pokud jej oznámí a doloží klientovi alespoň jeden týden předem.

4. Práva a povinnosti stran

4.1 Incomind je povinna poskytovat Službu v souladu s podmínkami dohodnutými s klientem v Jednotlivé smlouvě, vzájemné komunikaci či návrhu projektu.

4.2 Klient je povinen (i) včas uhradit Incomind dohodnutou cenu, (ii) zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést k porušení nebo ohrožení autorských práv Incomind, (iii) poskytnout Incomind na své náklady potřebnou spolupráci při přípravě, realizaci a převzetí výsledků výzkumu, mimo jiné doručit dokumenty potřebné k samotnému poskytnutí Služby a vyhotovení Díla, připomínkovat pracovní verze scénářů, dotazníků a/nebo dalších dokumentů, schválit finální scénář, dotazník a/nebo jakýkoliv další dokument ke každé fázi výzkumu (pokud je jeho součástí) a včas převzít vyhotovené Dílo.

4.3 Incomind nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí klienta, které v budoucnosti přijme nebo vykoná na základě výsledků vyhotoveného Díla vůči svým zaměstnancům nebo vůči třetím osobám.

4.4 Incomind není v prodlení s vyhotovením či odevzdáním Díla, pokud dohodnutýtermín splnění není dodržen z důvodů na straně klienta nebo kvůli mimořádným okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy, za které není společnost Incomind odpovědná a které nemohla ovlivnit (zejména tzv. zásah vis maior).

4.5 Incomind odpovídá za vady, které má Dílo při převzetí klientem. Pokud klient nepodá Incomind písemné námitky proti výsledkům uvedeným v Díle nebo jiným vadám Díla do 8 dní ode dne odevzdání Díla, má se za to, že Dílo bylo odevzdáno bez vad.

4.6 Klient souhlasí s tím, že Incomind může za účelem splnění smlouvy použít externích subdodavatelů, a to zejména při realizaci činností souvisejících se sběrem, organizací, programováním a statistickou analýzou dat; za jejich práci však nese stejnou odpovědnost, jako kdyby ji vykonávala Incomind sama. V této souvislosti se Incomind zavazuje klienta předem informovat o zamýšleném zapojení dalšího subdodavatele, jakož i o dalších změnách týkajících se zapojení dalšího subdodavatele a jeho nahrazení jiným subdodavatelem, a to do 5 pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí o změnách týkajících se zapojení dalšího subdodavatele. Klient je oprávněn do 3 pracovních dnů ode dne doručení této informace písemně vyslovit námitky k zamýšleným změnám týkajících se zapojení dalšího subdodavatele. V takovém případě není Incomind oprávněna zamýšlené změny týkající se zapojení dalšího subdodavatele provést. Klient přijetím VOP souhlasí se zapojením následujících subdodavatelů: GfK Czech, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, IČO 15271757, pro spolupráci na projektech o retailu, DataCollect s.r.o., se sídlem Geologická 575/2, 152 00 Praha 5, IČO 27242480 pro realizaci telefonických a online rozhovorů či telefonických rekrutací v České republice, STEM/MARK, a.s. se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, IČO 61859591 pro realizaci F2F rozhovorů a dalších kvantitativních průzkumů v České republice, Crystal Call, a.s., se sídlem Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovensko, IČO 35880805, pro realizaci telefonických kvantitativních rozhovorů a telefonických rekrutací na Slovensku, ACRC, s.r.o., se sídlem Kremnická 14, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO 35952083, pro realizaci výzkumů na Slovensku, G-DATA servis, spol. s r.o., se sídlem Geologická 575/2, 152 00 Praha 5 – Barrandov, IČO 61063398 pro správu IT systémů, Skála & Šulc s.r.o. se sídlem Jízdecká 98/6, 288 02 Nymburk, IČO 02727706, pro datové analýzy a poradenství, NOEMATA s.r.o. se sídlem V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČO 28472845 pro realizaci F2F rozhovorů a kontrol v České republice a na Slovensku, Jan Novák se sídlem Marie Cibulkové 40, 140 00 Praha 4, IČO 71682503 pro realizaci F2F rozhovorů a kontrol v České republice a na Slovensku, Petr Kulíšek, Kojetínská 1419/45, 767 01 Kroměříž. IČ: 67533281, pro sběr dat a kontroly v České republice a na Slovensku a Milan Šulc se sídlem Jízdecká 98/6, 288 02 Nymburk, IČO 69011567 pro sběr, zpracování, analýzu a vizualizaci dat a Incomind dále k poskytnutí Služby může využívat externích tazatelů, terénních auditorů, moderátorů, rekrutátorů a tlumočníků.

4.7 Incomind se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla nebo s kterými přišla do styku během poskytování Služby nebo v souvislosti se svou činností podle Jednotlivé smlouvy. Ve stejném rozsahu se Incomind zavazuje dodržovat povinnost mlčenlivosti i u všech svých zaměstnanců a externích spolupracovníků. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na takové informace, údaje či skutečnosti, které je nevyhnutné zveřejnit za účelem poskytnutí Služby, zejména ty, které jsou uvedeny ve scénáři či dotazníku určeného respondentům, který klient odsouhlasil, či na takové skutečnosti nebo informace, které z nich mohou vyplynout. 4.8 Incomind i klient se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu těchto VOP a Jednotlivé smlouvy a nesdělit jejich obsah jakékoliv třetí osobě. Incomind i klient se rovněž zavazují, že nepoužijí ve prospěch svůj či třetí osoby informace a skutečnosti, které se v souvislosti s poskytováním Služby dozvěděli.

5. Etika vztahu Incomind a klienta podle pravidel mezinárodního etického kodexu výzkumné praxe organizace Esomar

5.1 Klient není oprávněn znát jména nebo adresy respondentů, pokud k tomu nebyl získán jejich výslovný písemný souhlas.

5.2 Klient není oprávněn bez předchozí písemné dohody stran na exkluzivní využívání služeb Incomind. Při vykonávaní práce pro různé klienty se Incomind zavazuje snažit předejít možnému střetu zájmů v rámci služeb poskytovaných těmto klientům.

5.3 Následující doklady a záznamy zůstávají majetkem klienta a nesmí být bez povolení klienta zpřístupněny žádné třetí straně: (i) základní marketingové informace, specifikace a jiné informace poskytnuté klientům, (ii) data a výsledky z výzkumného projektu (kromě případů syndikovaných nebo multiklientských projektů nebo případů, kdy jsou data k dispozici více než jednomu klientovi, což je předem jasně komunikováno s klientem).

5.4 Pokud není stranami zvlášť písemně dohodnuto jinak, následující doklady a záznamy zůstávají majetkem Incomind: (i) návrhy výzkumů a cenové kalkulace, pokud nebyly klientem zvlášť zaplaceny; tyto nesmí být klientem prozrazeny žádné třetí straně kromě konzultantů pracujících pro klienta na daném projektu (to neplatí u konzultantů pracujících pro konkurenci Incomind). Tyto materiály nesmí být použity klientem k ovlivnění návrhů a cen od jiných výzkumníků, (ii) obsah závěrečných zpráv z výzkumů v případě syndikovaných nebo multiklientských projektů nebo služeb, kde jsou táž data přístupná více klientům a kde je jednoznačné, že výsledky jsou určeny ke všeobecnému použití nebo objednání; klient nesmí oznámit výsledky z takovýchto výzkumů žádné třetí straně (kromě vlastních konzultantů a poradců pracujících na daném projektu) bez písemného povolení Incomind, (iii) veškeré ostatní materiály připravené Incomind (kromě případů exkluzivních projektů, kde materiály souvisejí se zprávou pro klienta, a též designů a dotazníků, jejichž náklady na vypracování byly zahrnuty do ceny účtované klientovi).

5.5 Incomind na písemné vyžádání dodá klientovi kopii záznamů za podmínky, že nebude porušena anonymita respondentů. Požadavek klienta musí být vznesen v době určené na archivaci záznamů a klient musí zaplatit náklady spojené s výrobou kopií.

5.6 Incomind na písemné vyžádání klientovi umožní kontrolu kvality sběru a zpracování dat za podmínky, že klient zaplatí veškeré dodatečné náklady s tím spojené a že bude zachována anonymita respondentů.

5.7 Pokud klient publikuje výsledky z projektu, nese odpovědnost za to, že nebudou uvedeny zkresleně. Klient je povinen s předstihem s Incomind konzultovat a dát si od Incomind písemně odsouhlasit formu a obsah publikovaného materiálu. Klient se zavazuje zjednat nápravu v případě chybného informování o výzkumu a jeho výsledcích, a to na své náklady a bez zbytečného odkladu.

6. Autorská práva

6.1 Pokud předmětem poskytování Služby bude exkluzivní výzkum, Incomind uděluje klientovi souhlas na výhradní použití výsledků takovéhoto exkluzivního výzkumu, stejně jako informací získanou při výzkumu, a to v rámci interních potřeb klienta a v rozsahu podle čl. 6.3 těchto VOP (dále jen „Licence“). Incomind nemůže bez předcházejícího písemného souhlasu klienta předat výsledky exkluzivního výzkumu třetí osobě.

6.2 Pokud předmětem poskytování Služby bude neexkluzivní výzkum (zejména syndikovaný nebo multiklientský projekt nebo případy, kdy jsou data k dispozici více než jednomu klientovi), klient nezískává žádné právo na výsledky výzkumu, dotazníky, podklady, data či jiné informace získané nebo vyvinuté v souvislosti s výzkumem či během něj (dále jen „Podklady“). Incomind může tyto Podklady dále sama používat, upravovat, měnit, přizpůsobovat či jinak zpracovávat pro svou potřebu nebo potřebu svých obchodních partnerů, případně je i předávat třetím osobám.

6.3 Incomind uděluje klientovi právo použít Dílo nebo jeho část při jeho propagačních nebo prezentačních aktivitách, právo na vyhotovení rozmnoženiny a překlad Díla. Klient není oprávněn převést či jinak předat Dílo či udělení Licence třetím osobám bez předcházejícího písemného souhlasu Incomind; to se netýká těch osob, ve kterých má klient majetkový podíl nebo které mají majetkový podíl ve společnosti klienta. Licence se uděluje na dobu neurčitou. Cena za udělení Licence je zahrnuta v ceně za poskytnutí Služby. Při každém prezentovaní nebo publikovaní výsledků výzkumu nebo jejich častí musí být Incomind uvedena jako zdroj.

6.4 Incomind garantuje, že je ve smyslu platných právních předpisů oprávněna udělit klientovi Licenci tak, jak je uvedeno v těchto VOP.

7. Ochrana osobních údajů

Incomind i klient berou na vědomí, že informace poskytnuté na základě Jednotlivé smlouvy či projektová data mohou obsahovat údaje podléhající režimu zvláštní ochrany podle obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. 7.1 Incomind i klient se zavazují, že budou zpracování osobních údajů provádět pouze v rozsahu potřebném pro účely poskytování Služby, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a budou dodržovat všechny požadavky určené Nařízením EU a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Subjektem údajů ve smyslu tohoto článku VOP je každý účastník výzkumu trhu, jehož Osobní údaje jsou předmětem poskytnutí Služby (dále jen „Subjekty údajů“). Předmětem zpracování osobních údajů jsou např. identifikační nebo kontaktní údaje Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“), které jsou specifikovány v Jednotlivé smlouvě. 7.2 Incomind i klient se zavazují přijmout vhodná technická a organizační opatření tak, aby byla zajištěna náležitá ochrana Osobních údajů a aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či odposlechům, k jejich neoprávněnému zpracování ani k jinému zneužití těchto údajů. 7.3 Incomind i klient se rovněž zavazují poskytnout si součinnost zejména, ale nikoliv výlučně, při (i) plnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv Subjektů údajů; (ii) ohlašování porušení ochrany osobních údajů; (iii) posuzování vlivu zpracování na ochranu Osobních údajů; (iv) konzultacích s dozorovým úřadem; (v) dokládání splnění všech požadavků na zpracování Osobních údajů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 7.4 Strana, která je zpracovatelem osobních údajů, umožní druhé straně, tedy správci osobních údajů, provádět audity a inspekce, a to jak správcem osobních údajů samotným, tak i příp. jí pověřeným auditorem. Není-li sjednáno jinak, nese náklady na audity a inspekce správce osobních údajů. 7.5 Incomind i klient se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a není-li dále stanoveno jinak, nepředají je třetí osobě v listinné ani jiné formě. 7.6 Incomind i klient budou zachovávat také mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních, které přijaly k zabezpečení ochrany Osobních údajů. 7.7 Incomind i klient se zavazují zajistit, aby povinnosti uvedené v tomto článku VOP byly dodržovány všemi osobami zúčastněnými na poskytování Služby a pravidelně jejich dodržování kontrolovat.

8. Odpovědnost za škodu

8.1 Údaje obsažené ve výzkumech jsou získávány v souladu se všeobecně uznávanými metodami výzkumu trhu a jako takové mohou být ovlivněny náhodnými statistickými odchylkami. Za současného poskytování Služeb s obvyklou a přiměřenou péčí neručí Incomind za úplnost, správnost či přesnost zdrojů dat či výsledků získaných od respondentů. Incomind nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nahodilé statistické odchylky ve výzkumech nebo jejich výsledcích či datech, jakož ani za újmu vzniklou přímo či nepřímo v souvislosti s jejich užíváním nebo interpretací.

8.2 Incomind odpovídá klientovi za škodu způsobenou porušením povinnosti Incomind, nejvýše však do částky nepřesahující v ročním souhrnu 25 % z celkové ceny uhrazené klientem za poskytnutí Služeb Incomind za posledních dvanáct měsíců předcházejících vzniku škody.

8.3 Incomind nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli nepřímou či následnou škodu, zejména (nikoli však výlučně) ušlý zisk.

8.4 Omezení odpovědnosti uvedené v předchozích článcích se nepoužijí v případě: a) újmy na životě, zdraví; b) škody způsobené úmyslně Incomind, jím ovládaných osob, jeho subdodavateli,odpovědnými zástupci či zaměstnanci.

8.5 Incomind nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou klientem nesprávným užíváním nebo interpretací výzkumů či jejich výsledků.

8.6 Veškeré nároky na náhradu škody je klient povinen u Incomind uplatnit ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy klient škodu zjistil, jinak nárok klienta na náhradu škody zaniká.

9. Odstoupení

V případě odstoupení dle Jednotlivé smlouvy je klient povinen uhradit Incomind cenu za plnění Služby poskytnuté do dne nabytí účinnosti odstoupení, resp. uhradit odměnu za čas strávený poskytováním Služby, jakož i náklady vynaložené Incomind na Službu poskytnutou do dne nabytí účinnosti odstoupení.

10. Úplná smlouva

Tyto VOP a Jednotlivá smlouva představují kompletní dohodu mezi stranami. V případě jakýchkoli rozporů mezi ustanoveními Jednotlivé smlouvy a těchto VOP má přednost Jednotlivá smlouva. Právní vztahy mezi klientem a Incomind se řídí právním řádem České republiky.

11. Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo se neplatným stane dodatečně, nahradí se neplatné ustanovení jiným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Strany budou při tvorbě takového ustanovení spolupracovat.

V Praze dne 1.1.2020
Incomind s.r.o.

RNDr. Tomáš Drtina
Jednatel společnosti